سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد حمزه لو – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه دامغان
محسن خادمی – عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان

چکیده:

افیولیت سبزوار یکی از کمپلکسهای افیولیتی است که در مرز شمالی خرده قاره ایران مرکزی (CIM) قرار گرفته است (Shojaat,2003) این منطقه جزو مناطق شکننده میباشد و گسل های فراوانی تحت تاثیر برخورد ایران مرکزی با کپه داغ، در آن شکل گرفته است. در این پژوهش هندسه گسل های منطقه توسط نرم افزار stereo32 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. گسل های راندگی و معکوس عمده ترین ساختارهای آن میباشند که دارای ساخت فلسی میباشند. شیب غالب این راندگیها به سمت شمال است. شیب زیاد راندگی ها و فراوانی گسل های امتداد لغز میتواند نشانه ای از نقش تنش های ترا فشارشی 1 در دگر ریختی این کوهزاد باشد. الگوی شکستگیها در این منطقه ترافشارشی، با الگوی گسل های ریدل در پهنه برشی چپگرد قابل توجیه است ولی چرخش بلوک ها و تغییرات وضعیت تنش محلی و نسل های مختلف تنش، باعث به هم ریختگی این الگو و ایجاد گسلهای جدید در منطقه شده است. گسل های با روند 100 و 77 و 56 و 34 و 137 را میتوان به ترتیب به عنوان گسل های P ،R’ ،T ،R ،D در نظر گرفت.