سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، ایران
رضا علیپور – گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
سیدسعیدالرضا اسلامی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، ایران

چکیده:

میدان نفتی پازنان در 150 کیلومتری جنوب شرقی اهواز قرار گرفته و یکی از بزرگترین میدانهای نفتی زاگرس چین خورده میباشد. در این پژوهش با استفاده از جدید ترین نقشه خطوط تراز زیر سطحی (UGC) سر سازند آسماری در میدان پازنان و با سه روش مشتقگیری ریاضی از نقشههای ساختمانی زیر سطحی، تحلیل دوایر محاطی و استفاده از میزان انحناء محوری (طولی) ساختمان مخزن شکستگیهای این مخزن مطالعه گردیده است. بر اساس نتایج این تحقیق، یال جنوب غربی شیب بیشتر و نیز آهنگ تغییرات شیب بیشتری نسبت به یال شمال شرقی دارد و بنابر این یال جنوب غربی شرایط مساعدتری جهت توسعه شکستگیهای ناشی از انحناء عرضی ساختار دارد. این نتیجه میتواند نشان دهنده بالا بودن نرخ دگرشکلی در یال جنوب غربی میدان نسبت به یال شمال شرقی آن است. همچنین پهنای محدوده شکستگیهای عمیق و پرتراکم در محل مرکزی مخزن و کوهانه های تاقدیس به دلیل انحناء عرضی بالاتر نسبت به محدوده های دیگر بیشتر است.