سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسدالله خورانی – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان
احسان تمسکی – دانشجوی کار شناسی ارشد هواشناسی، دانشگاه هرمزگان
مصطفی صدیقی – دانشجوی کار شناسی ارشد هواشناسی، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

در سالهای اخیر تغییراتی در فروانی وقوع پدیده ی طوفان های گردو غبار اتفاق افتاده است. شناخت رژیم وزش و سرعت باد در طوفان های گرد و غبار و تحلیل آماری در دوره های زمانی بلند مدت ما را در حل این معضلکمک خواهد کرد. در این تحقیق پس از مشخص شدن روزهای گرد و غباری در یک دوره زمانی ۲۴ ساله در ایستگاه سرپل ذهاب، اقدام به تحلیل گلغبار های حاصل از این طوفان ها با توجه به آمارهای سازمان هواشناسیکشور شده است و مشخص گردیده که نوع و جهت طوفان ها در سالهای اخیر با آنچه در گذشته باعث کاهش میدان دید و معضلات این چنین می شد متفاوت است. همچنین در بازه های زمانی مختلف، فراوانی وقوع اینپدیده دچار نوسان هایی پی در پی گردیده است.در ضمن حاصل بررسی ها نشان می دهد که در سال های اخیر با افزایش وقوع این پدیده، طوفانها میل به غربی شدن پیدا کرده اند. با توجه به فرا منطقه ای بودن این پدیده مخرب زیست محیطی لزوم همکاری منطقه ای برای حل این بحران مشخص می گردد و این نیاز به مدیریت جامع دارد و وجود یک دید سیستمی در این زمینه را می طلبد.