سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه پناهی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفو ل

چکیده:

وابستگی به آب مخصوص یک جامعه یا گروه خاص نیست؛ ولی به هرحال به دلیل وابستگی شدید جامعه روستایی به تولیدات یا فعالیتهای کشاورزی آب نقش بسیار مهمی در توسعه روستایی ایفا میکند، کاهش منابع آبیو استفاده ناکارآمد از آن اقتصاد روستایی را به شدت متأثر میسازد و بنیانهای آن را سست میکند و به همین دلیل درسه دهه گذشته توجه به امر مدیریت منابع آب از موضوعی فرعی به مساله محوری و پر اهمیت تحول یافتهاست که ناشی از آگاهی و باور محافل ملی و بین المللی به واقعیت های زمان است. هدف از تحقیق حاضر بررسی وضعیت فعلی مدیریت آب در کشاورزی ایران ( ساز و کار های مدیریتی به کار گرفته شده توسط مولدان در امرمدیریت آب) می باشد . در تحقیق حاضر به منظور دستیابی به اهداف از آمار توصیفی و استنباطی استفاده و 350 نفر از مولدان آبی کار به عنوان نمونه از شش منطقه انتخاب شدند.بر اساس دیدگاه افراد پاسخگو و تحلیل عاملی به کار گرفتن سازو کارهایی در سطح خاک و گیاه، مدیریت مزرعه، آب و آبیاری و نظارتی و عملیاتی به ترتیب رتبه اول تا چهارم را در مدیریت منابع آب کشاورزی توسط مولدان به خود اختصاص داده اند. کل واریانس تبیین شده توسط این چهار عامل در ساز کارهای اجرا شده توسط مولدان در مدیریت منابع آب کشاورزی 59/23 درصد است و مابقی واریانس مزبور به وسیله عوامل دیگری که در این تحقیق در دسترس نبودند تبیین شده است.