سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سحر ده یوری – دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
سیدجمال فرج اله حسینی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق

چکیده:

تفاوتی که امروزه بین جهان در حال توسعه و توسعه یافته وجود دارد، فناوری است. یکی از این فناوری ها یعنی زیست فناوری باعث افزایش تولیدات کشاورزی و بالا بردن کارایی تولید و کاهش مشکلات زیست محیطی در دهه اخیر شده، که برای گسترش و اشاعه آن نیاز به اقداماتی می باشد. در این میان افکار عمومی، ابزار ظریفی است که قدرت پنهان ولی وافری در خود دارد، استفاده از این ابزار ظریف در جهت نیل به توسعه بیوتکنولوژی، یکی از پتانسیل های هر اجتماعی است. هدف این مقاله تحلیل عاملی ، عوامل موثر بر پذیرش و تولید محصولات ترا ریخته می باشد. تحقیق از نوع کاربردی که از روش توصیفی و تحلیل عاملی و رگرسیون استفاده شده است. جمعیت مورد مطالعه 40 نفر از کارشناسان ترویج وزارت جهاد کشاورزی معاونت بهره برداری می باشد که بهصورت سرشماری مورد پرسش قرار گرفتند. از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. با توجه به نتایج تحقیق، تعدادی 8 عامل ، بر اساس عامل هایی که بیش از 60 درصد واریانس کل را تبیین نمودند، انتخاب شدند. این عامل ها به ترتیب عبارت هستند از اطلاع رسانی، ارتباطات، خطرات، ایمنی و اخلاق ، موانع درونی، موانع بیرونی، تبادل نظر و بالاخره عامل هشتم مشارکت نام گذاری شد. همچنین از روش رگرسیون گام به گام عوامل شناخته شده وارد رگرسیون شد. عوامل خطرات و ارتباطات در دو مرحله وارد معادله رگرسیون شدند