سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن مسلمی نائینی – استادیار،دانشگاه تربیت مدرس -دانشکده فنی و مهندسی
علی رضایی میرک محله – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف تحلیل ارتجاعی و خمیری لوله گرد، تحت بار جانبی با استفاده از یک روش عددی ساده و جامع مرکب از روشهای اجزا محدود و تفاضل محدود است نمونه چنین تحلیل برا ی ضربه گیرهای مکانیکی که انرژی جنبشی را به صورت تغییر شکل پی در پی خمیری و لهیدگی جذب می کنند انجام می شود. این ضربه گیرها در سازه های دریایی و برای جذب انرژی ناشی از برخورد کشتی ها به کار گرفته می شود این تحلیل را برای طراحی غلاف محافظ چاههای نفت نیز می توان مورد استفاده قرارداد با استفاده روش فوق الذکر می توان اثر پارامترهای مختلف نظیر ابعاد لوله و خواص خمییر فلز روی توزیع تنش و کرنش و بار فروریزش را بررسی کرد. نتایج ارائه شده اعتبار و صحت و روال تحلیل عددی بکارگرفته شده را نشان میدهد.