سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا ناطقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مصطفی شریف زاده – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

توده سنگ ترکیبی از ماده سنگ و درزه است که درزه نقشی تعیین کننده در میـزان نفوذپـذیری توده سنگ به عنوان مسیرهای اصلی عبور جریان دارد . نفوذپذیری توده سنگ بـه شـدت تحـت تاثیر تنشهای وارد بر آن است بنابر این تغییر آهنگ بارگذاری به صورت ثابت یا متغییـر باعـث تغییر نفوذپذیری توده سنگ اطـراف آن مـی شـود . در ایـن مقالـه بـه بررسـی تـاثیر تـنش روی نفوذپذیری توده سنگ در دو حالت بارگذاری همه جانبه پرداخته می شود بار گذاری در حالت اول به صورت افزایشی با نرخ ثابت تنش و در حالت دوم به صورت افزایشی با نرخ متغیـر تـنش در نظر گرفته شده و توده سنگ به صورت یک شبکه شکستگی مجزای سه بعدی با جهت درزه داری تصادفی مدل سازی شده است . نتایج نشان می دهد که در حالت بارگذاری با نـرخ ثابـت مکـانیزم غالب بسته شدن قائم درزه و کاهش در میزان جریان است و در حالـت بارگـذاری بـا نـرخ متغیـر مکانیزم غالب بازشدگی ناشی از اتساع برشی و در نتیجه افزایش در میزان جریان است .