سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین سلیمانی – سرپرست پژوهشکده قوای محرکه دریایی، پژوهشکده قوای محرکه دریایی
جلال فتحی سولا – کارشناس ارشد طراحی، پژوهشکده قوای محرکه دریایی

چکیده:

در این پژوهش تحلیل عمر و آسیب پیستون یک موتور دیزل پردور دریایی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور لازم است که پروفیل فشارو دما را در دورهای مختلف موتوری داشته یاشیم. لذا در ابتدا تحلیل صفربعدی احتراق در داخل محفظه احتراق توسط نرمافزار BOOST انجام داده شده است. سپس با توجه به نیاز به داشتن نیروهای دینامیکی در سیکل کاری موتور، کد مطلبی برای شبیه سازی مکانیزم لنگ و لغزنده نوشته شده است و پروفیل نیروهای وارده در طول 720 درجه از طرف سایر قطعات یدست آمده است. برای صحهگذاری نتایج و استخراج سایر نیروهای تاثیرگذار در تحلیل المان محدود، تحلیل دیگری درAVL-GLIDEانجام داده شده و نتایج مقایسه شده است.با داشتن نیروهای وارده و ضرایب انتقال اعمالی به پیستون، مدل سه بعدی پیستون تهیه شده و پس از مش بندی، در نرم افزار آباکوس تحلیل کوپله مکانیکی –حرارتی شده است.در نهایت پس از بدست آوردن تنش در قسمتهای مختلف پیستون، نقاط بحرانی آن شناسایی شده و به عنوان ورودی تحلیل خستگی داده شده است. برای تحلیل میزان آسیب و عمر کارکرد با استفاده از FEMFAT و تئوریهای صفحه بحرانی استفاده شده است.