سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا اطهری – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
امیرحسین علی بیگی – استادیار دانشگاه رازی

چکیده:

هدف کلی این تحقیق توصیفی همبستگی تحلیل عاملی تصورات کشاورزان شهرستان کرمانشاه از تعاونی بود جامعه آماری این پژوهش کشاورزان روستاهای شهرستانکرمانشاه بودند N=24391 که تعداد 350 نفر از آنان با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند برای سنجش پایایی و روایی ابزار تحقیق به ترتیب از الفای کرونباخ و پانل متخصصان استفاده شد براساس یافته ها کشاورزان تصورات نسبتا خوبی از تعاونی دارند نتایج تحلیل عاملی بیانگر چهار عامل: احساس مسئولیت پذیری اجتماعی همدلی و مشارکت احساس تعلق و مالکیت و ارتقای اقتصادی به عنوان مهمترین عوامل شکل دهنده تصوراتکشاورزان از تعاونی بود. با توجه به نتایج مسئولان بخش تعاون بهتر از گذشته می تواننداز تصورات نسبتا خوب کشاورزان از تعاونی کمال استفاده رادرجهت توسعه تعاون به عمل آورند و با برنامه ریزی مناسب زمینه عضویت و مشارکتواقعی روستائیان را در شرکتهای تعاونی پدیدآورند.