سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرضیه بردبار – دانش آموخته کارشناسی ارشدترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی وا
سیدمحمود حسینی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمد چیذری – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کاربرد نهاده های کشاورزی با سرعت و میزان یکسان در مزارع بدون توجه به متغیرهای درون مزرعه و شرایط موجود، نتایج مطلوبی در عملکرد محصولات نشان نمی دهند ، مدیریت متغیرهای درون مزرعه، بهبودتولید محصولات و حداقل کردن اثرات منفی بر محیط از عواملی هستند که ما را به سمت کشاورزی دقیق هدایت می کنند . از این رو هدف از این تحقیق،بررسی و شناسایی مجموعه عواملی است که بر امکان پذیری کاربرد کشاورزی دقیق از دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان فارس مؤثر می باشند. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که به منظور افزایش پایایی ابزار تحقیق به همراه پرسش نامه بروشوری نیز در ارتباط با فناوری کشاورزی دقیق تدوین و ارائه گردید. به منظور بررسی و ارتقاء روایی ابزار تحقیق،پرسشنام ه طراحی شده در اختیار اساتید قرار گرفت که پس از انجام اصلاحات لازم و تغییر دادن بعضی از سؤالات، اعتبار پرسشنامه مورد تأئید قرار گرفت.جهت آزمون پایایی ابزار، تعداد 25 پرسشنامه توسط کارشناسان کشاورزی جهاد کشاورزی تکمیل شد و کرونباخ آلفا محاسبه گردید( α=0/86