سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احسان قلی فر –
علی اسدی –
مرتضی اکبری –

چکیده:

سالانه میلیون ها دلار ارز جهت واردات محصولات کشاورزی می شود و این درحالی است که مقدار زیادی از محصولات کشاورزی به ضایعات تبدیل می شود و این روند هرساله سیرصعودی به خود می گیرد این مسئله زمانی اهمیت خود را نشان میدهد که بدانیم ضایعات محصولات کشاورزی در دیگر کشورها منبع اصلی تامین سایر فراورده ها می باشند به همین دلیل عواملی که درایجاد و توسعه محصولات دخالت دارند بایدمشخص شوند هدف تحقیق حاضر تحلیل عوامل موثر برضایعات سیب در استان زنجان بود. داده های لازم برای انجام این پژوهش پیمایشی از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب StratifiedRandom Sampling از بین باغداران سیب در استان زنجان جمع آوری گردید دراین راستا با تکمیل 200 پرسشنامه اطلاعات لازمجمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین سطح سواد و میزان ضایعات سیب کشاورزان در سال گذشته تفاوت مثبت و معنی داری در سطح 99% وجود داشت اما تفاوت معنی داری بین سطح سواد و میزان ضایعات درپنج سال گذشته وجود نداشت همچنین هیچ گونه تفاوت معنی داری بین افرادی کهدر کلاسهای آموزشی و ترویجی شرکت کرده بودند و افرادی که درکلاسها شرکت نکرده بودند از لحاظ میزان ضایعات در پنج سال گذشته و سال گذشته وجود ندارد نتایج ضریب همبستگی حاکی از آن است که بین درآمد سالیانه حاصل از باغات و میزان ضایعات درپنج سال گذشته و سال گذشته به ترتیب رابطه مثبت و معنی داری در سطح 99 و 95 درصد وجود داشت.