سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباسعلی تسنیمی – دانشیار دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از متداول ترین روش های ارزیابی عملکرد سازه ها تحت زلزله، استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی برای تعیین منحنی عملکرد یا رابطۀ بار – تغییرمکان جانبی است که به روش طیف ظرفیت معروف است . روش طیف ظرفیت، حداکثر پاسخ را با در نظر گرفتن ظرفیت سازه و نیاز زلزله برمبنای شتاب و تغییرمکان برآورد می کند . در این مقاله از روش طیف ظرفیت برای ارزیابی پاسخ لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح استفاده شده است . قابهای مورد مطالعه بصورت دو بعدی در نظر گرفته شده و براساس استاندارد ۲۸۰۰ و آئین نامۀ بتن ایران (آبا) برای سطح شکل پذیری زیاد طراحی شدند و حداکثر پاسخ هر یک از قابها به روش طیف ظرفیت استخراج گردیده است . با بررسی نتایج و تحلیل قابهای مورد مطالعه در تطبیق با سطح عملکرد ،مشخص شده است که آئین نامه آبا و استاندارد ۲۸۰۰ با توجه به طراحی بر مبنای نیرو و مقاومت، در تامین اهداف عملکردی نتایج قابل قبولی را به دست می دهند.