سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرشاد سلیمانی ساردو – اعضا هیئت علمی دانشگاه جیرفت
احمد سلیمانی –
شاپور کوهستانی –

چکیده:

امروزه طراحی سازه های هیدرولیکی مناسب برای جلوگیری از خطرات احتمالی سیلاب از اهمیت خاصی برخوردار است ازمهمترین اطلاعات کاربردی در طراحی این سازه ها اطلاعات مربوط به بارش است که اساس داده های بارش حداکثر بارش محتمل است که این بارش طبق شرایط نهایی هر حوزه با دوره بازگشت 1000 ساله رخ میدهد هدف از این مطالعه براورد دوره بازگشت حداکثر بارش محتمل حوزه هلیل رود که با روشهای هرشفیلد محاسبه شده با استفاده ازروش گشتاور هایی خطی می باشد نتایج نشان داد که روش اول هرشفیلد با داده های حاصل از گشتاور خطی در دوره بازگشت 1000 ساله رابطه معنی داری ندارد و همبستگی پایینی با همدارند ولی محاسبه حداکثر بارش محتمل با استفاده از روش دوم هرشفیلد با دوره بازگشت 1000 ساله ضریب همبستگی 0/82 دارد که نشان از تطابق این دو روش با یکدیگر می باشد.