سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل دودانگه – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی
سعید سلطانی کوپایی – دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

از نظر زیست محیطی به حداقل رسیدن آب رودخانه ها باعث افزایش نسبی غلظت الودگی و در نتیجه کاهش اکسیژن محلولی در اب می شود که پیامد آن مرگ و میر ماهی ها و دیگر ابزیان است بنابراین تعیین حداقل جریان در دوره بازگشتهای مختلف جهت مدیریت منابع آبی ضروری است بدین منظور از >8 ایستگاه هیدرومتری در حوزه سفید رود : ۶ ایستگاه به دلیل طول دوره اماری بالا جهت تحلیل فراوانی جریانهای حداقل در بازه های مختلف رودخانه انتخاب گردید تحلیل فراوانی جریانهای حداقل با بکارگیری گشتاورهای خطی در حوزه سد سفید رود به کارگرفته شد مقادیر جریان حداثل روزه در همه ایستگاهها مورد محاسبه قرارگرفت و سپس اماره همگنی H براساس سری های مذکور محاسبه شد کل منطقه مورد مطالعه براساس اماره مورد نظر ناهمگن بود H=13.68 بنابراین از روشهای اماری چندمتغیره از جمله روش تحلیل خوشه ای و دسته بندی ایستگاههای مورد نظر براساس متغیرهای هیدرولوژیک و فیزیوگرافیک استفاده گردید و کل منطقه مورد مطالعه به دو بخش شرقی حوزه شاهرود و بخش غربی حوزه قزل اوزن تقسیم گردید.