سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عطاء الله عبدی – استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی
پرویز ضیائیان فیروزآبادی – دانشیار سنجش از دور دانشگاه خوارزمی
بهرامعلی خدائی – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه

چکیده:

از حوزه های پژوهش در جغرافیای انتخابات، تحلیل وضعیت فضایی و مکانی صندوق های اخذ رأی درقبل و هنگام برگزاری انتخابات است. عدم توجه به تهدیدات موجود نسبت به مکان های اخذ رای درشهرها می تواند تبعات جبران ناپذیری برای بزرگترین همایش مشارکت مردم در حاکمیت یعنی انتخاباتداشته باشد. بنابراین توجه به تهدیدات احتمالی و بالقوه مطرح در سطح شهر نسبت به حوزه های اخذرای و مدیریت و کنترل آن مهم می نماید. در این پژوهش سعی شده است با کمک نرم افزار (GIS) شهرزنجان از دو بعد، یکی در رابطه با بلوک های جمعیتی و تعداد صندوق های اخذ آرا ، دیگری نحوهدسترسی به بیمارستان و درمانگاه در صورت وقوع هر گونه رویداد غیر منتظره مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رابطه بین جمعیت و تعداد پایگاه های اخذ آراء در حوزههای انتخاباتی متناسب نبوده است. در واقع توزیع پایگاه های اخذ آرای منطقه با توجه به جمعیت موجوددر نواحی آن بصورت متناسب صورت نگرفته است. علاوه بر این، نحوه توزیع و استقرار مکانی بیمارستانها، ایستگاه های آتش نشانی و درمانگاه های این منطقه در ارتباط فضایی با پایگاه های اخذ آراء موردبررسی قرار گرفته است. وضعیت شبکه های ارتباطی و دسترسی منطقه مذکور نیز در این پژوهش موردتوجه بوده و یافته ها نشان از عدم وجود یک شبکه نظام مند برنامه ریزی شده در آنرا دارد.