سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهریور روستایی – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
حسین کریم زاده – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز
فاطمه زادولی – دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

چکیده:

گسترش سریع شهرها و پیدایش کلان شهرها موجب شده است که تغییرات بنیادی در ساختار وسازمان فضایی – کالبدی شهرها به وجود آید؛ لذا در اثر رشد فزاینده شهرها، گسترش فیزیکی شهر وعدم توزیع عادلانه و برابر خدمات و امکانات، در مناطق مختلف شهر صورت گرفته است. که اینوضعیت باعث به وجود آمدن بحرانهای پیچیده کالبدی – فضایی شده است. از این رو پرداختن بهموضوع عدالت فضایی و به تبع آن نابرابری فضایی در مباحث شهری اهمیت بسزایی یافته است. اینپژوهش به تحلیل فضایی نابرابریها در کلانشهر تبریز با توجه به شاخص های اقتصادی در سال 1385پرداخته شده است. روش این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- تحلیلی است که برای شناخت وسنجش نابرابری از تکنیک خود همبستگی فضایی با استفاده از تحلیل لکه های داغ در نرم افزار Arc/GIS استفاده گردیده است. برای شناخت محدوده مورد مطالعه از منظر نابرابری های فضایی از اطلاعات بلوک های آماری سال 1385 و از 14 شاخص اقتصادی استفاده گردیده است. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که در توزیع نابرابری بیشترین تعداد بلوکهای شهری ما بر اساس شاخصاقتصادی مربوط به بلوکهای خیلی محروم هستند که 34% درصد از کل بلوکها شهری را در اختیاردارند بعد از این بلوکها بیشترین تعداد بلوک مربوط به بلوکهای متوسط است که شامل 26% از کلبلوکها می باشد وکمترین تعداد بلوکهای شهری مربوط به بلوکهای کاملا برخوردار است که تنها 1% ازبلوکهای شهری را در برگرفته است.