سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داود رازیان – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سجاد نجفی – کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:

یکی از مراکز خدماتی که نقش عمده ای در شهر داشته ، ایمنی و آسایش را به هنگام وقوع حوادثمختلف برای زندگی شهروندان به ارمغان می آورد، مراکز آتش نشانی است. از میان کاربری ها وخدمات موجود در شهرها استقرار بهینه ی فضا-مکانی ایستگاههای آتش نشانی به دلیل اهمیت روزافزون و توجه روز افزون به ارائه ی خدمات ایمنی و تمهیدات و پیشگیری و مقابله با حوادث آتشسوزی و مدیریت بحران در شهرها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بی شک خدمات رسانی بهموقع ایستگاه های آتش نشانی بیش از هر چیز مستلزم استقرار آنها در مکان های مناسب بوده تابتوانند در اسرع وقت و بدون مواجهه با موانع و محدودیت های محیط شهری از یک سو و نیز با ایجادکمترین آثار منفی بر زندگی ساکنان شهر از سوی دیگر، به محل حادثه برسند. این پژوهش با ارائه یالگوی مناسب به ارزیابی وضعیت موجود ایستگاه های آتش نشانی و مکانیابی این ایستگاه ها در رابطهبا سوانح آتش سوزی، در منطقه شش شهر تهران پرداخته و سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل هایGIS ، وضعیت موجود منطقه مورد بررسی و پس از نتایج توزیع نامناسب فضایی-مکانی این ایستگاه-ها، مکان بهینه جهت احداث ایستگاه های آتش نشانی مشخص گردید.