سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا وثوقی فر – عضو هیئت آزمایشگاهی پژوهشگاه PEER دانشگاه برکلی کالیفرنیا

چکیده:

در این مقاله تحلیل لرزه ای میل مهارهای انبارهای هسته ای بر اساس مدل اندر کنش خاک و نگهدارنده اصلاح شده، ارائه گردیده است . برای طراحی سیستمهای میل مهار باید پیش بینی اندازه، جهت و نوع تنشهای ناشی از تنشهای دست نخورده و اثر آنها بر روی توده سنگ اطراف محل حفاری را برآورد نمود . از عوامل دیگر مؤثر بر طرح یک سیستم مسلح ساز بر روی توده سنگ، مدت عمر پیش بینی شده برای سیستم مسلح ساز می باشد . برای ارزیابی ارتباط میل مهارگذاری، لازم است اندرکنش توده سنگ – نگهدارنده درنظر گرفته شود . قبل از در نظر گرفتن یک سیستم نگهدارندة زمین , مشخصات بار – تغییر شکل تودة سنگ باید تعیین شود . هر چند اگر میل مهارها پس از وقوع تغییر شکلهای پلاستیک نصب شوند و میل مهارها نیز به اندازة کافی سخت نباشند , تغییر شکلهای پلاستیک سنگ ممکن است ادامه یابند و در صورتی که این تنشها خیلی زیاد باشند بر نگهدارنده تأثیر می گذارند . با اصلاح مدل اندرکنش توده سنگ و نگهدارنده مشکلات اشاره شده مرتفع می گردند . اصلاح ذکر شده در زمان اجرا نگهدارنده منظور شده است .