سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم حسنی – مربی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ایران
نورالدین یوسفی – استادیار آموزش زبان انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه
عبدالباسط سعیدیان – کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

هدف این پژوهش تحلیل محتوای کتاب کار «تفکر و پژوهش» پایه ی ششم ابتدایی براساس شاخص های کارآفرینی است در این تحقیق توصیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه و نمونه آماری این پژوهش با هم برابر بوده و شامل تمامی محتوای کتاب مذکور است. محتوای کتاب کار «تفکر و پژوهش» پایه ی ششم ابتدایی براساس ((هفت)) شاخص کارآفرینی یعنی توفیق طلبی، ریسک پذیری، مسئولیت پذیری، سخت کوشی، تحمل ابهام، خلاقیت و نوآوری و کنترل درونی مورد تحلیل قرار گرفته است. برای تحلیل محتوا، از فرم تحلیل محتوای پایا و روای احمدی و فضائلی فر (1392) استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که سه شاخص توفیق طلبی، سخت کوشی و خلاقیت و نوآوری بیشترین میزان فراوانی در کتاب کار «تفکر و پژوهش» پایه ی ششم ابتدایی به خود اختصاص داده و کمترین میزان فراوانی آن مربوط به شاخص تحمل ابهام می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص های کارآفرینی به طور متعادل و مناسب در کل این کتاب توزیع نشده اند.