سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کریم نادری مهدیی – استادیارتوسعه کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان مسئول مکاتبات
سیدجعفر اصفهانی – دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

پنبه یکی از محصولات کشاورزی است که به سبب اشتغال زایی و ارزآوری توجه ویژه سیاستگذاران را در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به خود جلب کرده است. از طرف دیگر محدودیت های سرمایه ای، اقلیمی و تکنولوژیکی در بخش کشاورزی و با توجه به وجود شرایط اقلیمی و جغرافیایی منحصر به فرد هر منطقه گام برداشتن بر اساس اصل مزیت نسبی در هر منطقه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. لذا در این مطالعه مزیت نسبی پنبه با استفاده از شاخص مزیت در مقیاس، مزیت عملکرد و مزیت تجمعی در استان های تولید کننده محاسبه شد. نتایج مطالعه نشان داد که ا استان های خراسان جنوبی، قم و خراسان شمالی بیشتر شاخص مزیت در مقیاس، مزیت در عملکرد و مزیت تجمعی را در بین استان های کشور دارا می باشند.