سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

رضا ناظران – کارشناس ارشد مهندسی عمران، گرایش سازه، مدرس دانشگاه سجاد – مشهد
ندا رأفتی سخنگو – کارشناس ارشد معماری، گرایش معماری، مدرس دانشگاه سجاد مشهد
سلیمه عباسی – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که به کارگیری جنگ افزارنیازنداردوبااجرای آن می توان ازواردشدنخسارت مالی به تجهیزات وتأسیسات حیاتی وحساس نظامی وغیرنظامی وتلفات انسانی جلوگیری نمود ویامیزان این خساراتوتلفات رابه حداقل ممکن کاهش داد . طی این مرحله ازتهاجم و بایستی تمام ساختمانها درمقابل موج انفجارترکش و امکانفروپاشی مقاومت نسبی قابل قبول داشته باشند و در بخش های مناسبی از آنها دردسترس باقی بماند .بطور کلی طرح های پدافند غیرعامل با هدف کاستن از آسیب پذیری نیروی انسانی و تأسیسات و تجهیزات حیاتی و حساسکشور علیرغم حملات خصمانه و مخرب کشور و استمرار فعالیتها و خدمات زیربنایی و تأمین نیازهای حیاتی و تداوم ادارهکشور درشرایط بحرانی ناشی از جنگ انجام می شود . از جمله مسائل مطرح شده در این خصوص که تاثیر بسزایی در کاهشتلفات دارد عبارتند از تراکم جمعیت در مناطق مختلف و ایمنی ساختمان های خاص مانند مدارس و بیمارستان ها، اماکنحساس نظامی دولتی.دراین پژهش ضمن بازدید میدانی از بیمارستانهای محدوده موردمطالعه و جمع آوری اطلاعات و پرکردنچک لیست های تهیه شده پرداخته و نتایج پس از آنالیز به صورت جدول و نمودار ارائه می شود. محدوده مورد مطالعه دربخشمرکزی و قدیمی شهر مشهد و در بافت فرسوده بناهای اطراف حرم مطهر امام هشتم (ع) در نظر گرفته شده این پژوهش ازنوعتوصیفی تحلیلی است وجمع آوری اطلاعات به دو شیوه اسنادی پیمایشی انجام گرفته است . این پژوهش نشانگر وضعیتنامناسب بیمارستانهای محدوده با رویکرد پدافند غیرعامل بوده وتوصیه اکید برلازم الاجرا شدن مفاد مبحث 21 مقررات ملیساختمان دراین مکانهای حساس می گردد.