سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالله گل محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد کاظمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد
علی اشتری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
غلامحسن نجفی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بومها مهمترین قطعه درمکانیزم کارساز عملگر لودرها هستند که تحت بارهای بزرگی قراردارد بوم ها درواقع یک قطعه رابطه بین باکت و شاسی لودرهستند که مکانیزم Z-bar نیز برروی انها سوار میشود این قطعه مه مبا این اینکه بسیارسخت ومحکم است ولی گاها براثر ارتعاش دچار تغییرشکل ماندگار میشوند به همین منظور تعیین فرکانس طبیعی قطعه جهت جلوگیری از پدیده تشدید بسیار مهم و ضروری است درحقیقت شناسایی سرعت بحرانی حرکت بوم برای تعیین محدوده فرکانس تشدید ضروری است درپژوهش حاضر به مدلسازی دقیق و المان بندی هندسه سه بعدی کامل مجموعه بوم لودر HWL65B به کمک فرایند مهندسی CAE بررسی می شود دراین پژوهش ازنرم افزار Mechanical برای مدلسازی هندسی سه بعدی ۳D از نرم افزار HYPERMESH برای المان بندی و ساخت مدل سه بعدی اجزای محدود از نرم افزار abaqus برای تحلیل مودال تعیین فرکانسهای طبیعی و شکل مود بوم لودر استفاده شد.