سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید مهدی علن – شرکت مهندسی آسین فولاد
محمد یکرنگ نیا – شرکت مهندسی آسین فولاد
پوریا اباصلتیان – شرکت مهندسی آسین فولاد

چکیده:

در این مقاله آنالیز عددی PDC در پلنت احیا مستقیم فولاد به روش اجزا محدود انجام و نتایج انالیز های مربوطه ارائه می گردد. به منظور انجام تحلیل ذکر شده د رنرم افزار اجزا محدود آباکوس، مدل هندسی تجهیز ذکر شده بر اساس یکی از پروزه های احیاید مستقیم د رحال طراحی د رداخل کشور با تمامی تجهیزات تاثیر گذار در انجام تحلیل ها ایجاد شده است. پس از وارد نمودن خصوصیات رفتاری مواد استفاده شده در ساخت PDC، بارهای مکانیکی و حرارتی اعمال بر آن با جزییات کامل شبیه سازی شده و به مدل اعمال گردیده است. سپس مش بندی مدل ایجادی در نرم افزار اباکوس انجام شده و مدل اجزا محدودی با بیش از ۶۰۰۰۰ المان سازه ای و دمایی ایجاد و آماده تحلیل گردیده است. نهایتا تمامی تحلیل های مکانیکی- دمایی درشرایط پایا انجام شده و مشخص گردید تجهیز مورد نظر با ضریب اطمینان ۱/۴۳ نسبت به تنش تسلیم طراحی برا یمواد بکار رفته در ساخت آن د رمقابل تمامی بارهای مکانیکی و حرارتی وارد مقاومت می کند.