سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یونس اکبرزاده – کارشناس ارشد اقلیم شناسی، مرکز تحقیقات هواشناسی استان آذربایجانشرق
امیرشاهرخ حسنعلیزاده – دکتری هیدرومتئورولوژی، مدیرکل هواشناسی استان آذربایجان شرقی
فرناز پوراصغر – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، مرکز تحقیقات هواشناسی استان آذربایجانشر
فاطمه صادقی شقاقی – کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی، سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجا

چکیده:

در این تحقیق پدیده گرد و خاک بر حسب فراوانی تعداد روزهای همراه با گرد و خاک برای ۶ ایستگاه هواشناسی سینوپتیک در استان آذربایجانشرقی در طی دوره آماری 2010-1987مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت انجام این تحقیق داده های آمار روزانه پدیده گرد و خاک از اداره کل هواشناسی استان آذربایجانشرقی دریافت و فراوانی آنها به صورت سالانه استخراج و برای داده های مذکور نقشه پراکندگیمکانی گرد و خاک با استفاده از روش میانیابی کریجینگ تهیه و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از بررسی سالانه تعداد روزهای گرد و خاک معلق در هوا نشان می دهد که ایستگاه تبریز با میانگین فراوانی 15/42روز در سال بیشترین تعداد روزها و پس از آن ایستگاه مراغه بیشترین فراوانی را دارد. همچنین نقشه های توزیع مکانی فراوانی وقوع این پدیده نشان می دهند که قسمت غرب و مرکز استان دارای بیشترین فراوانی وقوع پدیده گرد و خاک می باشند