سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد مونسان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهران جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی دریا،دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

هدف از این مقاله، تحلیل و ارائه مقایسه ای بین نتایج آزمایش مدل در حوضچه کشش، نتایج مدلسازیCFD و نتایج بدست آمده از روابط تجربی موجود در زمینه مقاومت زیردریایی ها در عمق آب می باشد. در پایان این مقاله، میزان دقت هریک از این روش ها در مورد یک زیردریایی 32 متری ارائه می گردد. ابتدا روش انجام آزمایش مدل در زیر سطح آب بررسی می شود. برای آزمایش مدل در این حالت، تشابه فرود ناکارآمد است و از طرفی امکان برقراری تشابه رینولدز نیز وجود ندارد. این مقاله به ارائه روشی برای چگونگی تعمیم نتایج بین مدل و زیردریایی واقعی در عمق آب می پردازد. همچنین شرایط غوطه وری کامل و حداقل فاصله از سطح آب جهت حذف اثر سطح آزاد نیز بررسی شده است. برای آزمایش مدل در حوضچه، یک مدل یک متری از زیردریایی ساخته شده و در سرعت های مختلف آزمایش شده است. نتایج این آزمایشات، استخراج و به زیردریایی واقعی تعمیم داده شده است. در مرحله بعد، نتایج بدست آمده از مدل سازی در محیطCFD نیز ارائه و مقایسه می شود. جهت اعتبارسنجی نتایج حاصل شده، از چهار دسته روابط ریاضی موجود برای محاسبه مقاومت زیردریایی ها در عمق آب استفاده می شود که بر اساس تجربه و تست مدل استخراج شده اند و استفاده از آنها در طراحی زیردریایی ها رایج است.این مقاله با ارائه جداول و نمودارهای مقایسه ای بین این 6روش و پیشنهاد ضریب مقاومت مناسب برای زیردریایی در حالت زیر آب جمع بندی می شود.