سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داود ثمری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
محمدصادق صبوری – عضو هیئت علمی و باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی اثربخشی نمونه های روستایی شهرستان گرمسار در برآوردن اهداف مورد نظر ترویجی پرداخت انتخاب نمونه های روستایی و تشویق و حمایت از آنان سعی درایجاد یک رقابت سالم بین تولید کنندگان و نیز ایجاد انگیزش برای مشارکت در برنامه هایترویجی و در نهایت افزایش تولید دارد نمون های روستایی بعنوان یک الگوی مناسب در امر تولید و در مواجهه با مسائلمختلف فنی برای روستائیان هستند و همچنین بعنوان یک آموزشگر درمحیط آموزشی غیررسمی باعث نشرنوآوریهایی که دارای ارزش مطلوب اجتماعی هستند می شوند بکارگیری نمونه ها در فرایند فعالیت های ترویجی می تواند رهبریت محلی و مشارکتی روستائیان در فرایند تصمیم گیری محلی را تقویت نماید دراین تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی همبستگی می باشد جامعه آماری مورد مطالعه شامل 13000 نفر از بهره برداران کشاورزی شهرستان گرمسار هستند که به نوعی با نمون ههای روستایی در ارتباط هستند.