سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان یاری – کارشناسی ارشد مهندسی دریا- هیدرودینامیک ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حسن قاسمی – دانشیار مهندسی دریا –هیدرودینامیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نویز را می توان ناشی از وجود یک اغتشاش با هر منبع اغتشاشی در یک حجم کنترل یا سطح کنرل و یا در حالت کلی در محیط پیرامون منبع اغتشاشی تعریف نمود که در جریان سیال حول پروانه بعلت جابجایی جریان و چرخش جریان و انواع پدیده کاویتاسیون که بر روی پروانه اتفاق می افتد نویز انتشاری از پروانه در محیط سیال اطراف آن منتشر می شود در این مقاله به بررسی نویز انتشاری از پروانه در محیط اطراف پرداخته ایم برای در نظر گرفتن امواج انتشاری آکوستیکی معادله موج را در نظر می گیریم که با انجام ساده سازی هایی آنرا به معادله هلمهولتز کاهش می دهیم سپس با در نظر گرفتن شرایط مرزی و با استفاده از روش عددی المان مرزی به حل جریان پرداخته و مقادیر پتانسیل را در نقاط میدانی مورد نظر که به عنوان دریافت کننده ها می باشند به دست آورده و طیف فشار صوت بر حسب فرکانس و شدت صوت بر حسب فرکانس را با در [ نظر گرفتن فشار مرجع و شدت مرجع برای آب بدست می آوریم. [