سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجتبی پیروز – کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

چکیده:

هدف از این پژوهش تحلیل و بررسی رابطه بین سبک زندگی و فن آوری ارائه مدل سبک رندگی ( با تمرکز بر سبک زندگی ایرانی، اسلامی ) بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد شهر کردو بود و برای انتخاب نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد که از بین تعداد کل دانشجویان، 520 نفر انتخاب شدند که 165 نفر مربوط به رشته های فنی، 70 نفر مربوط به علوم پایه، 135 نفر مربوط به انسانی در مقطع کارشناسی و 148 نفر مربوط به اساتید بودند در اجرای این پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی نمونه همچون جنسیت ، سن، بومی و غیر بومی بودن جمع آوری گردید ، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند ، برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات فردی، و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی مولفه های سبک زندگی و فن آوری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .