سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اردشیر کاووسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
سیدرضا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
روح الله آقاخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

باید یادآور شد که سازمان های عمومی نمی توانند خود را از پرتو اصولی چون خشنودی مشتری، کاهش هزینه تولید کالا و ارائه خدمات، وافزایش کیفیت کار دور نگه دارند. نظام اداری دولتی نیز برای بسیاری از خدمات خود مشتریانی دارد که باید رضایت آنان جلب شود. بدون رضایت مردم یا مشتریان، نظام اداری نمی تواند به یاری و پشتیبانی آنان تکیه کند. نظام دولتی باید مردم را از خود راضی سازد و در کنار مرم و برای مردم به کار بپردازد. نظام اداری دولتی نیز باید با کاهش هزینه در تولید خدمات و ارائه آنها، بار سنگین مالیات را بر دوش مردم سبک گرداند و خود را در اداره امور گروهی سرمشق دیگران سازد.سیستم مدیریت ارزش افزوده، برای کنترل هزینه ها و تعیین دورههای زمانی جذب اعتبارات مالی (ریالی و ارزی) در پروژه می باشد کهمتأسفانه در بیشتر پروژه های اجرایی، استفاده از این سیستم کنترلی به صورت ضعیف انجام میشود یا اینکه جنبه نمایشی آن بیشتر مدنظر میباشد، اما واقعیت این است که این سیستم قادر است در ابتدای شروع عملیات اجرایی پروژه روند جذب هزینه ها را پیش بینی نموده و در حین انجام فعالیتهای اجرایی نیز میزان صرف هزینه ها را کنترل نماید. همچنین با استفاده از شاخص های کلیدی این سیستم میتوان وضعیت پروژه را در دوره های زمانی مختلف بررسی نموده و تحلیل های هزینه ای متفاوتی از این شاخص ها استخراج کرد.مزیت استفاده از این سیستم در این است که ضرایب وزنی هزینهای (مالی) به جای ضرایب تجربی و ذهنی به کار برده میشود و در بعضیمواقع وقتی که ضرایب زمانی شاخص مناسبی برای محاسبه ی پیشرفت و تأخیر نمی باشد، ضرایب وزنی مالی برای فعالیتها تعریف می شوند که می تواند معیار مناسبی برای کنترل هزینه ها باشد.