سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

هدیه گمینی اصفهانی – عضو مدعو هیئت علمی موسسه علاءالدوله سمنانی گرمسار، تهران، فرمانیه
فاطمه رحیمی – دانشجوی مهندسی معماری، دانشکده معماری، موسسه علاءالدوله سمنانی گرمسار، تهران، رضویه
محدثه جوادزاده – دانشجوی مهندسی معماری، دانشکده معماری، موسسه علاءالدوله سمنانی گرمسار، تهران، پیروزی

چکیده:

تأثیر نمای ساختمانها بر فضاهای شهری امری اجتنابناپذیر است. باید اذعان داشت که حضور در یک فضای زیبا، نه تنها تأثیرات مطلوبی بر ارتقاء کیفیت حیات خواهد داشت بلکه میتواند از ظهور تعاملات اجتماعی نامطلوب نیز جلوگیری نماید و تعاملات بهینه را گسترش دهد. نمای ساختمان خالق نمای شهری است چرا که این نماست،که نمای شهری را تشکیل می دهد و به شهر هویت می بخشد و بنابراین بحث نماسازی در ساختمان یک بحث هویتی و فرهنگی است و نمای بیهویت، تأثیر مستقیمی بر نمای شهری خواهد گذاشت. مقاله حاضر با روش مروری و با بررسی سایتهای معتبر و چندین کتاب به بررسی و تحلیل چندین نمای مختلف پرداخته و با آگاهی از اینکه محیط بصری مصنوع به سه دستهی محیط تهاجمی ، محیط یکنواخت و محیط آسایش بخش تقسیم میشود به این امر اشارهمی نماید که با شناختی هرچند مختصر از عناصر نما، میتوان قدم مثبتی در جهت کاهش تأثیرات منفی برخی نماسازیهای اخیر برداشت. با توجه به آنچه از بررسی نماها و تأثیراتش بر فضای شهری حاصلشده میتوان نتیجه گرفت که برای کاهش آسیبپذیری فضاهای شهر در مقابل نماهای نامناسب، باید به طور کلی در طراحی ساختمانها به این نکته توجه داشت که نمای ساختمان علاوه بر داشتن همبستگی با فضاهای عمومی، باید قادر باشد حجم داخلی ساختمان را نیز بیان نماید. بنابراین طراحی روشمندانه نما و توجه به اصالت و زیبایی آن به شهر هویت بخشیده و از آشفتگی شهر و در نتیجه آشفتگی افراد آن شهر میکاهد. این روند باعث آشتی افراد با فضاهای شهری شده و به نوعی مانع دوری آنها از این گونه فضاها میگردد