سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد حشمتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا، قزوین، ایران
سعید گل محمدی – دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
کامبیز عابدی – دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:

سلولهای خورشیدی میان باندی نقطه کوانتومی (QD_IBSC جدیدترین نوع سلولهای خورشیدی برای دستیابی به حداکثر راندمان ممکن میباشد و به دلیل قابلیتهای بالای آن مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. ساختارهای نقطه کوانتومی در سلولهایخورشیدی میانباندی نقطه کوانتومی، برای رسیدن به حداکثر راندمان نقش مهمی را ایفا میکنند. در این مقاله اثرات آفست باند هدایت نقاط کوانتومی روی عرض نقاط کوانتومی جهت دستیابی به حداکثر راندمان مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ارتباط بین آفست باند هدایت نقاط کوانتومی و عرض نقاط کوانتومی نشان میدهد که با افزایش آفست باند هدایت نقاط کوانتومی، عرض نقاط کوانتومی برای دستیابی به حداکثرراندمان باید کاهش یابد و با کاهش آفست باند هدایت نقاط کوانتومی، عرض نقاط کوانتومی برای دستیابی به حداکثر راندمان باید افزایش یابد. این نتایج در طراحی سیستم مواد سلولهای خورشیدی میان باندی نقطه کوانتومی بسیار مفید میباشد