سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلی بهبهانی نیا – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی رضا فرشاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال
مجید عمیدپور – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله دو نوع س یکل تورب ین گاز ی (یکی همراه با تزر یق بخار به داخل محفظه احتراق و دیگری بدون تزریق ) مورد تحلیل ترمودینامیکی و اگزرژتیکی قرار گرفته است . در ابتدا با ثابت نگاه داشتن پارامترها ی طراح ی از قبیل rc ، T3 و . . . . بهبود عملکرد س یکل همراه با تزر ی ق بخار بررس ی شده و مقایسه ا ی ب ین این سیکل با سیکل بدون تزر یق به عمل آمده است . سپس هر یک از پارامترها ی طراح ی مستقلاً تغ ییر داده شده و پارامترها ی وابسته شامل htot و ẁtot ، Wnet ، نرخ بازگشت ناپذ یری ها (نرخ تخر ی ب اگزرژی )و . . . محاسبه گرد یده است . در ا ین تحل یل از افت فشار در کل س یکل و انتقال حرارت در محفظه احتراق به مح یط صرف نظر شده است . همچن ین محاسبات بر مبنای نرخ جر یان جرم ی ۱ ک یلوگرم هوا ی خشک (شامل 21 % مولی O2 و79 % مولی )N2 بر ثانیه انجام شده است .