سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

طاهره انصافی مقدم – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:

پدیده طوفان و گردوغبار دوسال اخیر از نظر غلظت و راه اندازی ذ رات معلق تداوم و سعت، و زمان آن متفاوت از توفانهای گذشته و نگران کننده بوده است براثر وجود گردوخاک الاینده پی ام تن 160 روز از روزهای گذشته هوای شهر ایلام را تحت تاثیر قرار داد. که دراین مدت براساس نتایج تحقیقاتی استانداردهای جهانی هوای شهر ایلام به شدت مخاطره امیز و غیربهداشتی بوده است با توجه به اینکه کیفیت هوا به دو عامل منابع انتشار و وضعیت جوی بستگی دارد دراین تحقیق اطلاعات اخذ شده الودگی هوا مربوط به ایستگاههای شرکت کنترل هوا و سازمان حفاظت محیط زیست برمبنای غلظت پنج آلاینده اصلی O3,PM1QCO,SO2,NO2 موجود در هوای شهرهای تهران و ایلام در طی سالهای 87هو88 محاسبه و مقایسه قرار گرفت. دراین تحقیق داده های الودگی هوای شهر ایلام و تهران مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی تغییرات میانگین ماهانه الاینده ها ارزیابی شده است.