سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی فکوری – کارشناس ارشد سازه کشتی، سازمان صنایع دریایی -گروه شناورهای سطحی
محمد رضایی سنگتابی – دانشجوی دکتری سازه کشتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی دریا
علی رحیمی – کارشناس ارشد سازه کشتی، سازمان صنایع دریایی -گروه شناورهای سطحی

چکیده:

در این تحقیق پاسخ پانل های ساندویچی کامپوزیتی انحنادار تحت بارهای استاتیکی جانبی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا تئوری سازه ای مورد استفاده و مدل اجزاء محدود بر پایه تئوری کلاسیک پوسته های ساندویچی با لحاظ کردن اثرات غیرخطی هندسی آورده شده است .در ادامه، با لحاظ کردن خرابی های فشاری و کششی الیاف و ماتریس در لایه های پوسته « پیشرونده خرابی 1 » مکانیزم ساده خرابی بر پایه روند تحلیل ساندویچ و خرابی برشی در هسته تشریح شده است . ارزیابی مود های خرابی در لایه های پوسته به کمک معیار هاشین – روتم اصلاح شده و خرابی برشی هسته به کمک معیار تسای – هیل صورت می گیرد. کاهش خواص مکانیکی مواد با شروع خرابی درهر لایه از المان ،متناسب با هر مود خرابی، اعمال می شود. به منظور انجام این تحلیل یک برنامه خانگی با یک کد اجزای محدود کوپل شده تا تنش ها در نقاط گوس هر المان محاسبه شده و تحلیل پیشرونده خرابی را در پانل ساندویچی کامپوزیتی انجام شود. در انتها نیز تاثیر پارامترهای مهم از قبیل لایه چینی لایه های پوسته ، دانسیته مواد هسته و ضخامت هسته مورد مطالعه قرار گرفته شده است.