سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید توحید نبوی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه دامغان
محسن خادمی – استادیار دانشکده زمین شناسی، دانشگاه دامغان
عزیز رحیمی چاکدل – استادیار دانشکده علوم دانشگاه گلستان

چکیده:

سفرههای راندگی به عنوان ساختارهای زمینشناختی بنیادی در کوهزادهای فشارشی میباشند. از اینرو سفره راندگی چهارباغ واقع در بخش جنوبی شهرستان گرگان و کمربند رانده- چینخورده البرز شرقی مورد مطالعه قرار گرفته است. تحلیل کرنش در سفره راندگی مذکور در مقیاسهای میکروسکوپی تا مزوسکوپی در روی زمین و آزمایشگاه انجام گرفت. در سفره راندگی منطقه مورد مطالعه، ساختارهایی با مقیاس مزوسکوپی از قبیل گسلهای رانده، چینهای با سازوکار خمشی- لغزشی و خمشی- برشی، شکستگی و درزهها مشاهده می گردد.دادههای کرنش اندازه گیریشده با مدل فرای در نمونههای کرنش یافته نشان میدهند که بازه تغییرات کرنش 1/43-1/71 در سفره راندگی چهارباغ است. این میزان کرنش برای سفره راندگی چهارباغ کم میباشد. این نتایج میتواند کمعمق بودن سفره راندگی و حاکم بودن شرایط شکننده بر آن را پیشنهاد کند.همچنین نتایج حاصله نشان میدهد که میزان کرنش با دور شدن از راندگی اصلی افزایش مییابد.