سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

علی قربان پور آرانی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
رامین رحمانی اهرنجانی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مقاله کمانش نانو لوله های کربنی چند جداره تحت بار گذاری ترکیبی پیچشی، محوری و فشارداحلی و خارجی بوسیله مدل محیط پیوسته، مورد بررسی قرار گرفته است. دراین تحقیق اثر مقیاس نانو و محیط الاستیک پیرامون نانو در نظر گرفته شده است. در این تحقیق از مدل محیط پیوسته استفاده شده است که مزیت آن نسبت به مدل پوسته الاستیک در نظر گرفتن نیروی واندروالس بین همه لایه ها و توضیح بهتر مقیاس نانو می باشد. برای هر یک زا حالتهای بارگذاری (محوری خالص، پیچشی خالص، ترکیب محوری و پیچشی ، و ترکیب محوری و پیچشی و شعاعی) مودهای کمانش و تنشهای بحرانی محاسبه و مقایسه شده اند. در تحلیلها نشان داده شده است که وجود نیروی واندوالسی باغث افزایش بار بحرانی و استحکام می شود. همچنین تاثیر بار داحلی در جهت افزایش استحکام، و بار خارجی در جهت کاهش مقدار بار بحرانی و استحکام است. تحلیلها نشان می دهد نانولوله های چند جداره در برابر بار محوری خالص، در مقایسه با دیگر حالتهای بارگذاری مقاومتر است.