سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرزانه جعفری گل – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست
سمانه برکتین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
بهمن یارقلی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی دکترای مهندسی محیط ز

چکیده:

رسوبات با توجه به بافت، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خود می توانند حاوی مقادیر قابل توجهی از سموم شیمیایی و فلزات سنگین باشند سموم موجود در رسوبات منشا خارجی داشته و ناشی از مصارف مختلف این ترکیبات از جمله مصارف سموم و افت کشها ی زراعی مصارف بهداشتی ، پزشکی و … می باشد دراین تحقیق نتایج حاصل از نمونه برداری و انالیز کیفی رسوباتدر سطح حوضه ابریز سفید رود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد برای بررسی وضعیت کیفی رسوبات با تعیین پانزده ایستگاه در سطح حوضه و تعیین شاخصهای کیفی مورد نظر سموم، افت کشها ، ترکیبات الی و فلزات سنگین اقدام به دو نوبت نمونه برداری و انالیز از رسوبات گردید همچنین با توجه به اینکه سنجش فلزات سنگین در رسوبات فقط در فصل پاییز انجام پذیرفته است تحلیل کیفی رسوبات با استفاده از شاخص کیفی رسوبات SeQ1 تنها برپایه داده ای این فصل عملی می باشد.