سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

احمد سلیمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت
فرشاد سلیمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت
شاپور کوهستانی – عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت

چکیده:

سیل از پدیدههای مخرب طبیعی است که در هر بار وقوع خسارات زیادی را بر جای میگذارد لذا مطالعه در این باره امری ضروری به نظر میرسد . ایجاد سازههای هیدرولیکی مناسب میتواند کمک شایانی به کنترل این پدیده نماید. از مهمترین اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی این سازهها ،اطلاعات حداکثر سیل محتملPMF)و حداکثر بارش محتملPMP)میباشد . این مطالعه در حوزه سد جیرفت به منظور بررسی نحوه گسترش حداکثر سیلمحتمل و حداکثر بارش محتمل صورت گرفته است در این مطالعه از روش آماری هرشفیلد جهت برآورد حداکثر بارش محتمل در ایستگاه های مورد نظر استفاده شده است . هچنین جهت برآورد حداکثر سیل محتمل از روش گشتاور های خطی استفاده شده است و در نهایت با استفاده از نرم افزارsurferو روش درون یابی کریجینگنقشه های گستره این دو پارامتر ترسیم شد نتایج نشان داد که گستره حداکثر بارش محتمل از سمت غرب به شرق و گستره حداکثر سیل محتمل به طرف شمال حوزه می باشد با توجه به نتایج به دست آمده بایستی در اجرای طراح های آبخیزداری در این مناطق دقت لازم را نمود