سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی نقی خرمیان – گروه فیزیک دانشگاه سمنان، سمنان
شاهین آتشبار تهرانی – گروه فیزیک دانشگاه خلیج فارس، بوشهر ، پژوهشکده فیز یک ذر ات، م رکز دانش
آزاده زرین کمر – گروه فیزیک دانشگاه سمنان، سمنان
سارا طاهری منفرد – گروه فیزیک دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده:

در این مقاله با استفاده از خواص مهم چندجملهایهای ژاکوبی و نتایج تابع ساختار غیریکتا، توابع توزیع کوارکها را تعیین میکنیم . سپس به کمک این توابع توزیع، تابع ساختار غیریکتای F2(X2Q2( را در فضای x و برایQ 2 های مختلف بهدست میآوریم . نتایج محاسبات ما در مورد تابع ساختار غیریکتا، سازگاری خوبی با نتایجآزمایشگاهی سالهای اخیر در فضای x بیورکن دارد