سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرشته علیزاده – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

جهان در آستانه قرن بیست ویکم بیش از هر زمان دیگری ناپایدار، پویا، هیچان انگیز و نومیدکننده است، می توان در یک لحظه با هر کس در هر جای دنیا تماس گرفت از این میدانسازمان هایی جان سالم به در خواهد برد که هویت جهانی پیدا نمایند لذا می توان گفت جهاندر قرن بیست ویکم شاهد تحولات بسیار اساسی در مباحثات اقتصادی، اجتماعی و سیاسیاست . فروپاشی نظام های سیاسی، حرکت سریع اقتصاد جهانی بسوی استقرار، سازوکارهایبازار آزاد و پیشرفت های چشمگیر در تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از جمله این تحولاتهستند. آنچه مسلم است این است که این تغییر وتحولات همه سازمانهای اقتصادی و اجتماعیرا در سراسر جهان دچار چالش می نماید. بدون شک قرن بیست ویکم قرن شگفتی هاست وسرعت تغییر و گستره تحولاتی که فراروی سازمانهای امروزی است مدیریت این سازمانها را بهچالش عظیم می خواند . آنچه در ادامه می آید که شامل: الگوهای جدید مدیریت، استراتژیها،قطعیتها و تضمینهای نوین، پیشگامان دگرگونی، چالشهای اطلاعاتی و بهره وری کارکنانعلمی است که می توان دعوتنامه ای برای کار و پیکار نام برد. چالشهای مورد بحث کلیهسازمانهای جامعه امروز ما را تحت الشعاع قرار می دهند به همین دلیل در پایان مباحث،موضوعی تحت عنوان مدیریت بر خود مورد بحث قرار گرفته که واقعیتهایی را مطرح ساخته کهمستلزم معکوس سازی تمام خط مشی هائی است که در قرن مورد بحث کاملاً سازگار می باشد.