سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا حسین زاده ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی
علی مشهدی – استادیار روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تا کنون دیدگاه های مختلفی پیرامون تحول توانش فضایی کودکان مطرح شده است. پژوهش ها نشانگر اهمیت توانش فضایی کودکان در مجموعه گسترده ای از وظایف روزمره و تکالیف تخصصی است. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر توانش فضایی می تواند به درک بیشتر پیچیدگی های این سازه مهم تحولی کمک نماید. این پژوهش به بررسی تحول توانش فضایی ک ودکان و نقش عوامل مؤثر بر آن در چارچوب نظریه کوهن و کوهن پرداخت. پژوهش حاضر پژوهشی مقطعی- تحولی بود که در آن نمونه ای متشکل از 234 دانش آموز در پایه های دوم و پنجم دبستان (دو مدرسه پسرانه و دومدرسه دخترانه) از دو منطقه با وضعیت اجتماعی- اقتصادی بالا و پائین به شیوه نمونه گیری خوشه این در دو مرحله ای انتخاب شدند. نتایج نشانگر آن بود که بین توانش فضایی کودکان در شناخت تعداد لندمارک ها (علامت های مشخصه توانش فضایی) در دو پایه دوم و پنجم تفاوت معنادری وجود داشت (p<0/001) و کودکان بزرگتر توانش فضایی پیشرفته تری داشتند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که عملکرد پسرها نسبت به دختران در توانش فضایی بالاتر (p<0/001) بود. علاوه بر این تعامل جنسیت (مذکر)، پایگاه اجتماعی – اقتصادی (بالا) و نحوه در رفت و آمد معنا دار بود (p<0/05).