مقاله تحول کارکردهاي اجرايي در دختران و پسران پيش دبستاني و دبستاني (پنج تا 12 ساله) مبتلا به اختلال نقص توجه/بيش فعالي شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1393 در تازه هاي علوم شناختي از صفحه 58 تا 66 منتشر شده است.
نام: تحول کارکردهاي اجرايي در دختران و پسران پيش دبستاني و دبستاني (پنج تا 12 ساله) مبتلا به اختلال نقص توجه/بيش فعالي شهر اصفهان
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحول
مقاله کارکردهاي اجرايي
مقاله اختلال نقص توجه
مقاله بيش فعالي
مقاله کودکان پيش دبستاني و دبستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمشائي آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين مطالعه، بررسي روند تحول کارکردهاي اجرايي در کودکان پيش دبستاني و دبستاني (پنج تا 12 ساله) مبتلا به اختلال نقص توجه/بيش فعالي بود.
روش: در اين پژوهش مقطعي/توصيفي، 210 دانش آموزدختر و پسر (105 دختر و 105 پسر) پنج تا 12 ساله مبتلا به اختلال نقص توجه/بيش فعالي از مراکز پيش دبستاني و دبستاني شهر اصفهان با استفاده از پرسش نامه کانرز (فرم والدين) انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. براي تعيين روند تحول کارکردهاي اجرايي، از آزمون برج نپسي و براي تجزيه وتحليل داده ها از روش آمار توصيفي، تحليل واريانس دو راهه و آزمون تعقيبي شفه و نرم افزار spss-16 استفاده شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که نمرات کارکردهاي اجرايي کودکان دختر و پسرگروه هاي سني پنج تا 12 ساله مبتلا به اين اختلال با توجه به سن افزايش مي يابد. نتايج همچنين نشان دادند که بين ميانگين نمرات کارکردهاي اجرايي گروه هاي سني مختلف تفاوت معنادار وجود دارد (p<0.0001)، اما بين ميانگين نمرات کارکردهاي اجرايي دختر و پسر تفاوت معناداري ديده نشد.
نتيجه گيري: روند تحول کارکردهاي اجرايي در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بيش فعالي دختر و پسر با توجه به سن سير صعودي دارد، اما کارکردهاي اجرايي دختران و پسران يکسان است.