سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علیرضا آقایی – گروه فیزیک،دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران
رودنی گیمارس – پژوهشکده نجوم و فیزیک نجومی،پژوهشگاه دانشهای بنیادی،تهران،ایران
پاتریک پتیتجان – گروه فیزیک ،دانشگاه استدویال فیرا سانتانا،فیرا سانتانا،برزیل

چکیده:

تحول کیهان شناختی چگالی جرمی گاز خنثی به کمک مساحی از سیستمهای دامپی و ساپ – دامپی logN(H I<19.5 در انتقال به سرخهای بزرگتر از 2.55 واقع در راستای خط دید 77 کوازار با انتقال به سرخهای تابشی 6.3>Zem<چهار مورد بررسی قرارگرفت نشان دادیم که چگالی گاز خنیث کیهانی با شیب تندی از z=2 تا z=3 افزایش و سپس با شیب هموارتری تا z=5 کاهش مییابد بنابراین بهنظر می رسد که در حوالی انتقال به سرخ 3-3.5 قله این چگالی واقع شده باشد.