سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش تحقیقات نوین در مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا نظام زاده – شھرضا- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شھرضا، گروه شیمی
سکینه موسوی مرتضوی –

چکیده:

کلینوپتیلولیت یک زئولیت طبیعی است کھ بھ دلیل داشتن سطح تماس وسیع از آن در سنتز کاتالیستھا استفاده می شود. دراین تحقیق اثر کاتالیستclino/FeOدر تخریب فورفورال در یک محلول آبی مورد مطالعھ قرار گرفت. در ابتدا کاتالیست با استفاده از ١۵ گرم کلینوپتیلولیتو ١٠٠ میلی لیتر محلول آھن(II) سولفات۰/۲مولار تھیھ شد. برای بررسی میزان تخریب ابتدا آزمایش تحت تابش UV و در غیاب کاتالیست انجام گرفت. در مرحلھ بعدی نمونھ در حضور کاتالیست و تحت پرتو تابش قرار گرفت. در ھر مرحلھ با اندازه گیری مقدار جذب نمونھ در طول موج ماکزیمم در صد تخریب محاسبھ گردید.