سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مسلم دارابی – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اقبال شاکری – استاد یار گروه مهندسی و ودیریت ساخت دانشگاه امیرکبیر
مجید پرچمی جلال – دکتری مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله هدف اصلی شناسایی و تخصیص ریسکهای مهم در انواع رویکردهای اجرایی قراردادهای EPC می باشد در کشورهای مختلف متناسب با شرایط و ظرفیتهای موجود در آن کشور رویکردهای مختلفی از قراردادهای EPC شکل گرفته است طی مطالعات صورت گرفته در ایران سه رویکرد اجرایی متداول برای قراردادهای EPC شناسایی شده است از این رو محقق برای ان که متناسب با ویژگیهای هریک از این رویکردهای اجرایی پس از شناسایی ریسکهای مهم در قرار دادهای EPC از طریق مطالعات میدانی و نظر خواهی خبرگان ریسکهای شناسایی شده را بین طرفین قرارداد کارفرماو پیمانکار تخصیص دهد. نتایج بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که متناسب با توزیع مسئولیت ها در انواع رویکردهای اجرایی قراردادهای EPC تخصیص ریسک بین طرفیت قرار داد متفاوت خواهد بود.