سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحمت اعظمی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهرانتهران- ایران
حسن منصف – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهرانتهران- ایران

چکیده:

در این مقاله روشی جهت تخصیص هزینه تلفات انتقال در بازارهای اشتراکی 1 پیشنهاد شده است . این روش بر مبنای استفاده از ماتریس امپدانس 2 شبکه و مدار معادل ادمیتانسی 3 از دیدگاه شی نهای شبکه می باشد. در این روش بعد از اجرای معادلات پخش بار، با استفاده از ماتریس ا مپدانس شبکه وماتریس ادمیتانس کاهش یافته و جریا نهای تزریقی هر شین شبکه، تلفات هر شین محاسبه و برای تخصیص مناسب و منصفانه تلفات بین شین های شبکه، تلفات به نسبت درصد نفوذ جریان های هر شین در شبکه، تقسیم می شود. همچنین با استفاده از ضرایب نرخ تغییرات تلفات نسبت به تزریق جریان، یک آنالیز حساسیت برای منصفانه بودن روش پیشنهادی انجام شده است . روش پیشنهادی علاوه بر سادگی، تخصیص منصفانه و مناسب را در بین شین های شبکه انجام می دهد . در پایان این روش بر روی شبکه نمونه 14 باسه IEEEآزمایش و نتایج آن با سایر روش های مو جود مقایسه شده است.