سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدمهدی قوچانی خراسانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی کرباسیان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

درسیستم های پیچیده قبل ازطراحی اجزای آن باید براساس ارتباط اجزای آن نوع ارتباط واهمیت هربخش وزنهایی را برای تخصیص قابلیت اطمینان درنظرگرفت این وزن ها درنهایت قابلیت اطمینان تخصیصی به سیستم را نمایش میدهند تخصیص قابلیت اطمینان یک مفهوم مهم ازمهندسی قابلیت اطمینان و فرایندی است که بوسیله آن خرابی مجاز برای یک سیستم تخصیص می یابد و درچندروش منطقی درمیان زیرسیستم ها و عناصر به کاربرده میشود هدف تخصیص قابلیت اطمینان ایجاد یک قابلیت اطمینان هدف برای هرواحد بهطوری است که اطمینان حاصل از دستیابی به مقدار قابلیت اطمینان کل تحت حداقل هزینه و حداکثر سیستم بدست اید مساله تخصیص قابلیت اطمینان توسط محققان زیادی بررسی شده است که نتایج تحقیقات آنها درقالب روشهایی ارایه شدها ست دراین مقاله بااستفاده ازمدلهای برنامه ریزی ریاضی اقدام به تخصیص قابلیت اطمینان سیستمهای پیچیده می نماییم