سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کامران گشتاسبی – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی شریف زاده – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احسان کوچکی – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

تخمین امتداد بهینه حفاری، روشی برای بهبود اقتصادی عملیات حفاری و دوری از مشکلاتی همچون هرزروی گل حفاری و ریزش دیواره، در حین حفاری و تولید است . شناخت انواع گسیختگیهای بوجود آمده در دیواره چاه در تخمین امتداد بهینه حفاری، اهمیت زیادی دارد . در این مقاله امتداد بهینه حفاری، در سازند آسماری ( میدان نفتی کوپال ) ، با استفاده از نرم افزار عددیFLAC و اطلاعات بدست آمده از نمودارهای درون چاهی ( LOG )، تخمین زده شده است . تحلیل پایداری چاه در امتدادهای قائم، تنش افقی حداقل و تنش افقی حداکثر سازند سنگ آهک مخزن انجام شده است . نتایج نشان می دهد، مقدار حداکثر جابجایی در جهت افقی، در هنگام حفاری در امتداد قائم، تنش افقی حداقل و تنش افقی حداکثر بترتیب 5/8 ×10-5و 2/55 ×10-5 ،1/6 ×10-5متر، به دست آمد . بیشترین پایداری چاه در امتداد حفاری قائم است . در شرایط حفاری افقی، حفاری در امتداد تنش افقی حداقل از پایداری بیشتری برخوردار است . همچنین بررسیها نشان داد حفاری در امتداد تنش افقی حداقل، کمترین گسیختگی برشی را ایجاد می کند . در نهایت گسیختگی کششی در امتداد تنش افقی حداکثر بوجود می آید