سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی حمیدی حبیب – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف نفت دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمدعلی ریاحی – دانشیار گروه فیزیک زمین موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
فرشید علیرضایی – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت سرپرست ژئوفیزیک شرکت پتروپارس
محمدرضا یوسف پور – کارشناس ارشد زمین شناسی

چکیده:

هدف اصلی این مقاله ارزیابی کمی تخمین پارامتر تخلخل در لایه مخزنی سروک بین دو میدان دریایی ایران توسط روشهای جدید تخمین پارامترهای مخزنی می باشد برای این منظور ترکیب تکنیک های متداول اماره ی چند متغیره و روشهای جدیدتر مانند شبکه عصبی با نشانگرهای لرزه ای بررسی شده است دراین مقاله نشان خواهیم داد به کمک روشهای جدید تلفیق اطلاعات لرزه ای و داده های چاه نگاری به نقشه های بهتری از مدل تخلخل در مخازن دست خواهیم یافت. دراین مقاله با تلفیق اطلاعات لرزه ای و نمودار گیری و تعیین همبستگی موثر بین داده های چاه و اطلاعات لرزه ای معادله ریاضی جهت استخراج پارامترهای مخزنی از اطلاعات لرزه ای در مکان چاهها بدست امد. سپس با تعمیم این رابطه به خطوط لرزه ای دو بعدی عملیات لرزه ای در زون مخزنی مورد مطالعه پارامتر تخلخل در محدوده مخزن در طول این خطوط تهیه شد. در مرحله بعد به کمک زمین امار و استفاده از داده های تخلخل بدست امده در طول خطوط لرزه ای به نقشه های بهتری از توزیع تخلخل دست یافته شد.