سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیامک طالبی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی برق – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از تکنیک های کارآمد در حوزه مخابرات بی سیم استفاده از آنتن های هوشمند می باشد . این آنتن ها ، با هدفمند کردن جهت تشعشع پترن آنتن منجر به بهبود کیفیت سیگنال دریافتی ، ازدیاد تعداد کاربران و در نهایت ، افزایش ظرفیت سیستم مخابرات بی سیم می شوند . یکی از گام های اساسی در این راه ، تخمین جهت زاویه ورود سیگنال ها به آرایه آنتن می باشد . حال در صورت همدوس بودن سیگنال ها تخمین زاویه ورود آنها دچار اشتباه می شود . در این مقاله ابتدا ساختار الگوریتم مبتنی بر زیرفضای MUSIC کلاسیک ارائه شده و عدم کارایی آن در شرایط وجود منابع سیگنال همدوس مطرح می شود . سپس الگوریتم هموارسازی فضایی در برخورد با این مشکل بررسی می شود . درادامه یک روش جدید مبتنی بر اصلاح ماتریس کواریانس دیتا ارائه می شود . این روش از نظر تخمین جهت زاویه ورود سی گنالDOA) تحت شرایط سیگنال به نویز کم و نیز نیاز به تعداد کمتر نمونه های دیتا از روش مبتنی بر هموارسازی فضایی بهتر است . در انتها نتایج شبیه سازی ها این امر را تأیید می کند .